ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(hatályos 2019.11.13-tól)

A Reacty Digital Kft. (a továbbiakban Reacty Digital, Társaság) a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. sz. rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Reacty Digital által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Reacty Digital, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Reacty Digital, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki a hatósági eljárások során megvalósuló adatkezelésekre.

Adatkezelő:

Reacty Digital Kft.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Szalag u. 1.

E-mail: hello@reacty.digital

Honlap: http://reacty.digital/

 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait 

 1. a) Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. b) Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. c) Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Az általunk kezelt adatok:

Adatkezelés megnevezése

A kezelt adatok köre

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

A honlap használata során megadott adatok.

 

Honlapunk elsősorban információs célokat szolgál, de személyes adatok megadását kérjük, amikor írásban kapcsolatot vesz fel velünk az oldalunkon keresztül (név és e-mail cím). Az oldalon lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is, amihez e-mail cím megadását kérjük.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a hello@reacty.digital e-mail címen, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés jogalapja

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

Az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés célja

Honlapunk látogatása során kezelt adatok.

A honlap üzemeltetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél kiküldése.

 

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés ideje:

Honlapunk látogatása során kezelt adatok

Honlapunk látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében és a honlapon keresztüli írásos kapcsolatfelvétel esetén a célhoz kötötten megállapított idő, regisztrációhoz kötött szolgáltatás (hírlevél) esetében a hozzájárulás visszavonásáig.

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés érintettjei:

Honlapunk látogatása során kezelt adatok

Honlapunkat látogató természetes személyek

 

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

HELIO Mérnöki és Számítástechnikai Szolgáltató
és Oktató Kft.

3154 Szuha, Kossuth u. 64.

IT szolgáltatás

ONEO System Kft.

8237 Tihany, Garay János utca 22.

IT szolgáltatás

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

IT szolgáltatás – MailChimp

WP Ninjas, LLC

P.O. Box 401, Cleveland, Tennessee, 37364, United States

IT szolgáltatás – NinjaForms

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Egyéb adatkezelési kérdések

Adattovábbítás

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Társaságunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Adatbiztonság

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljeskörűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Melyek az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Reacty Digital-tól arról, hogy:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük,
 • kezeljük-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Társaságunknál tárolt személyes adatainak másolatát.

A Reacty Digital, az Ön írásbeli tájékoztatás kérése alapján a kért információkat, legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben teljesíti. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

Tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatunk meg, jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Helyesbítéshez való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk vagy pontosítsuk valamely személyes adatát.

A Reacty Digital, az Ön írásbeli kérése alapján a módosítandó információkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A törléshez való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését.

Amennyiben jogszabály az Ön személyes adatainak további tárolására kötelezi Társaságunkat, törlési kérelmét elutasítjuk. Amennyiben ilyen jogszabályi kötelezettségünk nem áll fenn, adatait késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül töröljük és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy Társaságunk csak tárolhatja az Ön személyes adatait, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből végezhetünk.

Ön az adatok korlátozását akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint az adatai nem pontosak,
 • Ön szerint az adatait a Reacty Digital jogellenesen kezelte, de az adatok törlését nem szeretné,
 • Ön igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Reacty Digital-nak nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Reacty Digital, az Ön írásbeli kérése alapján az adatkorlátozásra vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Társaságunk elérhetőségein keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Reacty Digital visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Reacty Digital, az Ön írásbeli kérése alapján az adatkezelés visszavonására vonatkozó igényét késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelemben megadott elérhetőségére megküldött válaszlevélben értesíti Önt. Elektronikus úton megküldött kérelmére válaszlevelünket is elektronikus úton küldjük meg az Ön részére. Ha ettől eltérő módon kívánja megkapni válaszunkat, azt kérjük jelezze kérelmében.

A helyesbítés, törlés, korlátozás és visszavonás közös szabályai

Társaságunk a személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról és törléséről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az Ön adatait adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, erről a kérelem kézhezvételét követő legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azonban 25 napon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk adatkezelése nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) történő bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet hivatkozással arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban Önt jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://reacty.digital/ weboldalon történik.